Publications

Home 5 Publications

Book Publications

Author: Sri.H S Sudhindra
Foreword: Khagavara Dhwaja Vittala Dasaru
Status: Not Available

Title- Navarathna Krithis of Purandaradas

Year: 2012

Author: Vidushi.Dr.Hamsini Nagendra & Vidwan.M B Hariharan
Foreword: Dr.Vidyabhushana and Smt.M S Sheela
Status: Not Available

Title- Ugabhogadarpana

Year: 2009

Author: Vidushi.Dr.Hamsini Nagendra / Vidwan.M B Hariharan / Chandanabala
Foreword: Dr.Vidyabhushana and Sri.Thiru Prabhu
Status: Available
Price: Rs.200/-

Title-Ugabhogadarpana (English)

Year: 2010

Author: Sri.G Manoj
Foreword: Dr. T S Sathyavathy
Status: Available
Price: Rs.75/-

Title-Siddi Vinayakam Sada Bhajeham

Year: 2000

Author: Sri.H S Sudhindra
Foreword: Dr. R N Sreelatha & Khagavara Dhwaja Vittala Dasaru
Status: Available
Price: Rs.250/-

Title- Haridasara Mundigegalu

Year: 2010

Directory Of Karnatak Musicians

Author: Sri.H S Sudhindra
Foreword: Dr.Vidyabhushan & Dr. T S Sathyavathi
Status: Available
Price: Rs.500/-

Title- Directory Of Karnatak Musicians Of Karnataka-9th Edition

Year: 2019

Author: Sri.H S Sudhindra
Foreword: Sri.Vidyabhushan & S Shankar
Status: Not Available

Title- Directory Of Karnatak Musicians Of Karnataka-6th Edition

Year: 2012

Author: Sri.H S Sudhindra
Foreword: Sri.Vidyabhushan & Dr. R Sathyanarayana
Status: Not Available

Title-Directory Of Karnatak Musicians Of Karnataka-4th Edition

Year: 2008

Author: Sri.H S Sudhindra
Foreword: Sri.Vidyabhushan & Sri.Bangalore K Venkataram
Status: Not Available

Title-Directory Of Karnatak Musicians Of Karnataka-1st Edition

Year: 2002

Author: Sri.H S Sudhindra
Foreword: Sri.Vidyabhushan & M S Sheela
Status: Not Available

Title- Directory Of Karnatak Musicians Of Karnataka-8th Edition

Year: 2016

Author: Sri.H S Sudhindra
Foreword: Sri.Vidyabhushan & Tiru Dasa
Status: Not Available

Title- Directory of Karnatak Musicians(Karnataka)

Year: 2011

Author: Sri.H S Sudhindra
Foreword: Sri.Vidyabhushan & Sri.Mysore V Subramanya
Status: Not Available

Title-Directory Of Karnatak Musicians Of Karnataka-3rd Edition

Year: 2006

Author: Sri.H S Sudhindra
Foreword: Dr.Vidyabhushan
Status: Not Available

Title- Directory Of Karnatak Musicians Of Karnataka-7th Edition

Year: 2014

Author: Sri.H S Sudhindra
Foreword: Sri.Vidyabhushan & Tiru Prabhu
Status: Not Available

Title- Directory of Karnatak Musicians-5th Edition

Year: 2010

Author: Sri.H S Sudhindra
Foreword: Sri.Vidyabhushan & Sri.Aralumallige Parthasarathy
Status: Not Available

Title-Directory Of Karnatak Musicians Of Karnataka-2nd Edition

Year: 2004

Telephone Directory

Author: Sri.H S Sudhindra
Foreword: Sri.Vidyabhushan & S Shankar
Status: Not Available

Title- Telephone Directory-2nd Edition

Year: 2018

Author: H S Sudhindra
Status: Not Available

Title-Telephone Directory-1st Edition

Year: 2009

Video Publications

Title: Sooladi-S

Year: 2009

CD Publications

Title-Papanasam Sivans Compositions

Year: 2010

Status: Available
Price: Rs.100/-

Title- Layavarshini

Year: 2010

Status: Available
Price: Rs.100/-

Title- Turya Ninada

Year: 2008

Title- Thyagaraja Vaibhavam

Year: 2007

Title- Waves of Meody

Year: 2006

Title- Tatvamrutham

Year: 2006

Title- The Pilgrimage

Year: 2005

Status:Available
Price: Rs.100/-

Title- Divine Strings

Year: 2005

Title- Vaggeya Vaibhava

Year: 2003

Title- Sushiraswana

Year: 2000

Title-Nada Laya Vaibhava

Year: 2010

Status: Available
Price: Rs.100/-

Title- Veena Kampana

Year: 2008

Title- Vaageya Vaibhava 3

Year: 2007

Title- Abhayamba Vibhakti Krithis

Year: 2007

Title- Vagdevi Vandana

Year: 2006

Title- Swararagasudharasa

Year: 2006

Title- Srikrishnamrutham

Year: 2005

Title- Varnams on the Violin

Year: 2004

Title- Haridasa Sanga

Year: 2003

Status: Available
Price: Rs.100/-